Prioriterade frågor

Våra prioriterade frågor under mandatperioden 2014-2019 är sysselsättning, miljö & klimat samt mänskliga rättigheter. Dessa tre områden ska genomsyra allt vi arbetar med i vår S-delegation.

Orättvisorna växer i Europa. Jag vill jobba för ett nytt ledarskap med fokus på utveckling, inte utslagning. För jobb, jämlik fördelning, jämställdhet och en hållbar utveckling.

Europa ska prioritera jobb för unga, forskning, utbildning och jämställdhet. Europa ska verka mot främlingsfientlighet och intolerans. Arbetet för alla människors lika värde ska inte stanna vid landsgränser.

I miljöutskottet arbetar jag för en hållbar utveckling. Den gröna omställningen innebär en chans att modernisera Europa och ger nya jobb. Jag vill se satsningar på renare transportlösningar, på förnybar energi och energieffektiviseringar. EU måste snarast anta en ny och ambitiös klimat- och energipolitik som minskar klimatutsläppen drastiskt. EU ska vara en drivkraft i FN:s arbete för att minska de globala klimatutsläppen.

EU ska också begränsa och förbjuda skadliga kemikalier, som till exempel de farliga hormonstörande ämnena som sprider sig i naturen och påverkar såväl djur som människor.

I det rättsliga utskottet engagerar jag mig i viktiga rättvisefrågor. Jag är ansvarig i min grupp för arbetet för jämställdhet och jag prioriterar arbetsmarknadsfrågor som påverkar anställdas arbetsvillkor. Jag vill se justa villkor och ordning och reda på arbetsmarknaden.

Slutligen en självklarhet: mänskliga rättigheter ska respekteras. EU ska vara en stark röst för försvaret av mänskliga rättigheter. Europa ska vara ett positivt exempel och stå öppet för de länder som vill närma sig Europa. EU ska agera för barns rättigheter och stå upp mot abortmotstånd och antigaylagar. Vi ska stärka skyddet av Europas minoriteter och bryta den strukturella diskrimineringen. Jag arbetar också för att EU ska ha en barnombudsman, som är barnens ögon in i politiken.

facebook Twitter Email