Viktiga politiska frågor

Europa står inför stora utmaningar och vi politiker måste vara tydliga med vilket EU vi ska ha i framtiden. Jag kommer att göra allt jag kan, och litet till, i arbetet med de politiska frågor och mål jag har satt upp för mandatperioden. Här är mina tre fokusområden.

1. Jobb åt unga på schyssta villkor

Europa står efter år av kriser och hög arbetslöshet inför ett avgörande vägval. Vilken väg vi ska väljas när 26 miljoner européer saknar jobb och då de sociala orättvisorna driver många, inte minst unga, från vår kontinent. Jag vill prioritera ungas rätt att få en väg in på arbetsmarknaden.

Ungdomsgaranti för jobb och utbildning införs i alla medlemsländer
Garantin ska gälla att unga får rätt till jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats inom 4 månader.  Vi behöver ligga på medlemsländerna så att garantin förverkligas. De satsningar som sker genom Europeiska investeringsbankens fonder, som specifikt riktar in sig på jobbskapande för unga, är viktiga men fortfarande allt för små.

En ny ekonomisk politik med fokus på investeringar
Den åtstramningspolitik som varit de konservativas ledstjärna i krisen har snarare stjälpt än hjälpt. Jag vill verka för ett progressivt reformprogram som prioriterar den gröna omställningen med satsningar på järnväg, forskning och grön teknik.

2. Ett grönare Europa för framtida generationer

Luft och vatten känner inga landgränser. Vi som vill värna våra barns framtid och säkra miljön från farliga utsläpp och kemikalier måste agera aktivt i EU.

Tre tydliga mål för EU:s klimat- och energipolitik
Jag vill ha tre bindande mål för utsläppsnivåer, förnyelsebar energi och för energieffektiviseringar till år 2030:

  • 50 procent minskning av koldioxidutsläpp
  • 40 procent för förnyelsebar energi
  • Bindande mål för energieffektiviseringar

 

Ta gemensamt ansvar mot farliga kemikalier
Både människors hälsa och den biologiska mångfalden hotas av farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i så väl våra kläder som på våra åkrar. Vi behöver stärka EUs kemikalielagstiftning och begränsa eller förbjuda farliga ämnen som förgiftar naturen och riskerar människors hälsa.

  • Minska användningen av farliga bekämpningsmedel för att skydda våra bin då ungefär en tredjedel av den mat vi äter i världen är helt beroende av pollinerande insekter.
  • Förbjud hormonstörande ämnen i produkter i vår vardag,  som kan orsaka så väl cancers som skada fertiliteten.

3. EU ska stå upp för mänskliga rättigheter

Den mest grundläggande sociala kampen som EU måste föra, tillsammans med kampen mot arbetslösheten, är den för alla människors lika värde. I teorin är EU-länderna förpliktigade till att stå upp för mänskliga rättigheter. I praktiken ser det inte ut på det sättet i många av medlemsländerna. Det kommer jag arbeta för att förändra.

Stärk barns rättigheter
Barns rättigheter kränks fortfarande på vår kontinent. Exempelvis så är barnaga fortfarande tillåtet i några av medlemsländerna och alla barn går inte klart skolan. Det är oacceptabelt. Därför vill jag:

  • Förbjud barnaga i alla medlemsländer
  • Driva på för barns rätt att gå i skolan. Minoriteters barn ska också ha rätt till en bra skolgång
  • Inrätta en kommissionär som får ansvar för barns rättigheter
  • Verka för att Barnkonventionen ska gälla i alla EU-länder

 

För ett jämställt EU
EU behöver inom alla områden, inte minst i den ekonomiska politiken föra en politik som syftar till jämställdhet.  Jag står upp för kvinnors makt över sin egen kropp, och arbeta för att fler kvinnor ska ha rätt till säkra aborter.

Säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU
Vi kan inte stillatigande se på när människor drunknar i medelhavet eller på andra farliga sätt tar sig till EU. Vi måste skapa säkra vägar, inte minst för barnens skull.

Ta fajten mot diskrimineringen av HBT-Q personer
De antigaylagar som drabbar människor i flera medlemsländer är fullständigt oacceptabla. Vi måste synliggöra diskrimineringen och föra ett aktivt arbete för att stötta de politiska krafter som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

facebook Twitter Email